برچسب: کودکان

به توصيه مرکز ملي رسانه ها و خانواده ها، بهتر است خانواده ها کامپيوتر را به يک وسيله اجتماعي تبديل کنند، بهترين نرم افزار موجود در اين خصوص Lapware ذکر شده است که به شما و کودکتان اجازه مي دهد تجربه اي مشترک از کامپيوتر داشته باشيد.