برچسب: کتابخانه مرکزی شهرقدس

مسئول کمیسیون امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان قدس:

مسئول کمیسیون امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان قدس گفت: ما هر چقدر بتوانیم فرهنگ مطالعه را در برنامه روزانه مان جایگزین کنیم و یک برنامه در زمینه کتاب خوانی داشته باشیم، می توانیم به مسئولیتی که برعهده مان قرار داده شده، علمی تر عمل کنیم.

مدیر کل توسعه کتابخانه و مشارکتها نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

مدیر کل توسعه کتابخانه و مشارکتها نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: امروز در کتایخانه های عمومی کشور برنامه های متفاوتی در کنار طرح کتابخانه گردی در حال برگزاری می باشد که این فرآیند باعث می شود مبحث توسعه کتاب و کتابخوانی افزایش پیدا کند.