پیروزی شکوهمند انقلاب ایران بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
طنین فریاد مرگ بر آمریکا در ۲۲ بهمن ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

طنین فریاد مرگ بر آمریکا در ۲۲ بهمن

مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران در یوم الله ۲۲ بهمن با برگزاری راهپیمایی ،شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سرمیدهند.