برچسب: مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

وی با مخالفت از طرح افزایش قیمت بنزین در کشور اظهارداشت: با افزایش قیمت بنزین بر اساس تجربه ای که در طول این چند ساله بدست آمده است مصرف سوخت در کشور نه تنها کنترل نمی شود بلکه شاهد این بوده ایم که افزایش مصرف نیز داشته ایم؛ تنها راه کنترل مصرف سوخت سهمیه بندی بنزین است .