شاهنامه بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
جایگاه زبان فارسی میان سایر زبان های دنیا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

جایگاه زبان فارسی میان سایر زبان های دنیا

دبیر بازنشسته ادبیات فارسی گفت: شیرینی زبان فارسی و محتوای غنی آن موجب شده که دانشجویان بسیاری از سراسر دنیا به آن روی آورند و زبان فارسی را آموزش ببینند.