دانشگاه شهرقدس بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
لزوم افزایش دانش حقوقی دانشجویان ۱۰ آذر ۱۳۹۶

لزوم افزایش دانش حقوقی دانشجویان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس بر لزوم افزایش دانش حقوقی دانشجویان تأکید کرد.