برچسب: حقوق شهروندی

دادستان شهرستان قدس؛

کاویانی گفت: یکی از ابتدایی ترین حقوق مرتبط با بشر کرامت انسانها و ارج نهادن به هویت و کرامت انسانهاست. بنابراین وظیفه ی همه ی حُکّام و حاکمیت ها این است که بتوانند این وظیفه اولیه را به نحو احسنت اجرا کنند.

در گفت و گو با قدس خبر؛ 

دکتر شاهسون گفت: ما می توانیم از تلفیق فکر و بدون تنگ نظری و تعصب گام های پیشرفت و ترقی را در پیش بگیریم که پیشرفت هر جامعه منوط به همکاری با یکدیگر است و اگر در این امر فرد گرا باشیم قطعا به جایی نخواهیم رسید.

در راستای احصا حقوق شهروندی؛

دکتر فاطمی نظر گفت: حقوق و تکالیف شهروندی، حق و تکلیفی دو جانبه از سوی مردم و مسئولین نسبت به یکدیگر است. در این حوزه چند مجموعه ساختاری وجود دارد که یکی از آنها دستورالعمل ریاست جمهوری بوده که در این خصوص به دستگاه ها ابلاغ شده است.