برچسب: جمهوری اسلامی ایران

امام جمعه شهر قدس:

امام جمعه شهر قدس گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران هر لحظه به دنبال ایجاد فتنه ای جدید هستند و حضور هر چه پر شور تر در پای صندوق های رای خاری به چشم دشمنان است.

امام جمعه شهر قدس،

امام جمعه شهر قدس گفت: امروز به واسطه تلاش دولت مردان جمهوری اسلامی ایران با امنیت ترین کشور منطقه است و مهمترین موردی که در همه حال باید به ان نظر داشت این است که مراقب فتنه گران و منافقین بود.