برچسب: استاندار تهران

در صدر هیئتی از معاونین و مدیران کل؛

صبح امروز سید حسین هاشمی، استاندار تهران با همراه هیئتی از معاونین و مدیران کل ادارات و دستگاه های استانی با هدف بررسی،ارزیابی و تاثیر بر افزایش سرعت روند تکمیل برنامه ها و طرح های دولت در شهرستان قدس، وارد این شهرستان شد.

نماینده مردم شهرقدس، ملارد و شهریار در مجلس:

محمد محمودی شاه نشین در حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان قدس در صدر هیئتی از معاونین و مدیران کل استانی دغدغه های اساسی مردم شهرستان قدس و کم لطفی های روا شده در حق این شهرستان را بیان کرد.

استاندار تهران بیان کرد:

سیدحسین هاشمی استاندار تهران در صدر هیئتی از معاونین و مدیران کل ادارات و دستگاه های استان تهران با حضور در فرمانداری شهرستان قدس برای شرکت در نشست هم اندیشی درخصوص برنامه های دولت در این شهرستان، شهرستان های غرب استان تهران را غربت زده و محروم تلقی کرید و نوید تکمیل تمام مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان قدس را داد.

در همایش شورا ها و شهرداران غرب استان تهران مطرح شد؛

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران در همایش شوراها و شهرداران غرب استان تهران گفت: در برخی موارد انتظار هایی که از شوراهای اسلامی شهر میرفت محقق نشده و عقب ماندگی هایی داریم.