آموزش و پروش شهرستان قدس بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
تربیت نسل حال و آینده برعهده معلمان است ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تربیت نسل حال و آینده برعهده معلمان است

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: نقش و جایگاه معلم نقشی بی بدلیل و ممتاز بوده و اساس رشد هر جامعه ای در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برعهده معلمان است.