برچسب: آزمون

رییس اداره کل نیروی انسانی وامور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:

رییس اداره کل نیروی انسانی مشاوره وامور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:اجرای آزمون سلامت با هدف تحقیق در خصوص استعداد یابی و رغبت های دانش آموزان است