عضو شورای اسلامی استان تهران؛

نماینده شورای اسلامی شهرستان قدس در شورای اسلامی استان تهران با تاکید بر لزوم رعایت قانون از سوی منطقه ۱۸ تهران در خصوص دهستان دانش گفت: مجدانه پیگیر احقاق حقوق شهروندان قدس هستیم.