امام جمعه شهرقدس؛

امام جمعه شهرقدس گفت: عزاداری های حسینی باید با عزت و عظمت جلوه گر باشد و جاذبه داشته باشد مانند قیام امام حسین(ع) که از تمام گروه ها حضور داشتند و درب عزای سالار شهیدان به روی همه باز باشد و مشمول لطف و جاذبه الهی و رحمانی سیدالشهدا(ع) قرار بگیرند. 

در گفت و گو با قدس خبر؛ 

دکتر شاهسون گفت: ما می توانیم از تلفیق فکر و بدون تنگ نظری و تعصب گام های پیشرفت و ترقی را در پیش بگیریم که پیشرفت هر جامعه منوط به همکاری با یکدیگر است و اگر در این امر فرد گرا باشیم قطعا به جایی نخواهیم رسید.