دسته‌بندی: چندرسانه‌ای

روز عاشورا شهرستان قدس سراسر در حزن و اندوه و مردم همه در حال عزاداری که نکته برجسته این روز اقامه نماز جمعه هنگام عزاداری توسط جوانان شهرقدس قبل از میدان سرقنات بود.