دسته‌بندی: مگه میشه مگه داریم های شهر قدس!!؟؟

پیشگیری آلودگی ها توسط کمیته امحاء بهتر از این درمان سخت بود؛

علیرغم تلاش شبانه روزی عوامل شهرداری برای پاکسازی شهر از آلودگی های انتخاباتی، روند دوماهه برای این فرایندپیش بینی میشود که نشان از بی مسئولیتی کمیته امحاء ستاد انتخابات فرمانداری قدس در ایام انتخابات و عدم پیشگیری از تخلفات است.