دسته‌بندی: دانشگاه آزاد شهر قدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران؛

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران گفت: دانشگاه در زمینه تشخیص درست مساله نقش داشته و مدیریت مؤثر منابع اطلاعاتی و دانشی، تحلیل درست و حرفه ای مسآله مورد نیاز در این زمینه است.