دسته‌بندی: اقتصادی

بررسی کشت گلخانه‌ای برای کشاورزی:

اوضاع معیشتی کشاورزان اصفهان در بدترین شرایط است. این شرایط بر هیچ کسی پوشیده نیست چرا که امسال آبی نداشتند و این یعنی کشتی هم در کار نبوده است. با این حال با اقداماتی نوین می‌توان دوباره چرخه کشت و کار را به راه انداخت.