فرماندار قدس گفت: بنده معتقد هستم، اگر بتوانیم نقد پذیری را در مدیران و مسئولان خودمان ایجاد کنیم تا حدودی زیادی از فاصله بین مردم و مسئولین کاسته خواهد شد و این چیزی است که در حوزه کاری روابط عمومی ها قابل تامین است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، علی اصغر ناصربخت فرماندار قدس در راستای گسترش فرهنگ اطلاع رسانی و افزایش سرمایه اجتماعی اظهار داشت: شرایط فعلی کشور ایجاب می کند تا فرهنگ اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی بخشی برای مردم پیش از گذشته فراهم شود.

وی افزود: همه مستحضر هستند که کشور با یک دسته از آسیب ها و تهدیداتی مواجه است که اگر بنده به عنوان یکی از اجزای این دولت و حاکمیت یکی از اصلی ترین آسیب ها را نام ببرم حتماً به موضوع آمار کاهش سرمایه های اجتماعی اشاره خواهم کرد.

فرماندار قدس گفت: سرمایه های اجتماعی در برگیرنده موضوعات متنوع و گسترده از جمله امر راستگویی، درست کرداری، صداقت، اعتماد، مودت، دوستی، مهربانی، حُسن خلق و سایر موضوعاتی که در قالب سرمایه اجتماعی کشور است می توان از آن یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز متاسفانه در کشور با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم و در جامعه ای که سرمایه اجتماعی رو به سمت تنزل و کاهش حرکت می کند، آسیب های اجتماعی آن افزایش خواهد یافت.

ناصربخت با اشاره به ویژگی های سرمایه اجتماعی بیان کرد: اگر ما به ویژگی های سرمایه اجتماعی دقت بیشتری کنیم تا حدودی زیادی نقش روابط عمومی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم و نقش این گونه مسائل و اهمیت آن را خواهیم یافت.

وی گفت: اگر در جامعه ای صداقت و درست کرداری را توانستیم گسترش دهیم امر قضاوت و درست کرداری خود باز تولید مشابهی را از خود خواهند داشت.

فرماندار قدس سرمایه های اجتماعی را این گونه مثال زد و اظهار کرد: شما به کسی که راستگو است هیچ وقت دروغ نخواهید گفت و اگر کسی به شما اعتماد کرد و سرمایه اجتماعی خود را در دست شما سپرد به آن خیانت نمی کنید و چه بسا شما هم سرمایه خودتان را در اختیار آن قرار خواهید داد.

ناصر بخت بیان کرد: سرمایه های اجتماعی در جریان تولید باز تولید می شوند و هر چقدر بتوانیم میزان آن را در جامعه افزایش بدهیم باعث سیر صعودی خواهد شد.

وی گفت: سرمایه های اجتماعی وارداتی نیست و در بطن جامعه وجود دارد و در خود جامعه تولید می شود و تقویت نهادهای سنتی همچون خانواده را در پی دارد.

این مقام مسئول افزود: در بخش تهدیدات در جامعه ما منشور گفتمان در حال زوال و فروپاشی است در صورتی که اسلام و مسلمانی سیره و روشش گفتمان است و در حال حاضر گفتمان اقناعی و استنادی را در جامعه شاهد هستیم و فقدان منشور گفتمان که گرفتاری های را ایجاد کرده است.

فرماندار قدس گفت: تهدید بعدی عدم نقدپذیری و عدم فقدان شفافیت موضوع دیگری است که با آن در جامعه روبرو هستیم و همینطور عدم پاسخگویی، عدم شناخت دقیق مردم، عدم تضاد در نگرش مسئولین در دیدگاه های به لحاظ مردمی در جایگاهی که اعتبار و ارزش دارد، یأس و ناامیدی تهدیداتی است که امروز جامعه ما را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و شرایطی را بر کشور حاکم کرده است که با وجود زیادی از مسائل عامل و پیچیده خودشان را نشان می دهند.

ناصر بخت تصریح کرد: بنده معتقد هستم اگر بتوانیم نقد پذیری را در مدیران و مسئولان خودمان ایجاد کنیم تا حدودی زیادی از فاصله بین مردم و مسئولین کاسته خواهد شد و این چیزی است که در حوزه کاری روابط عمومی ها قابل تامین است.