تحلیلگر اقتصادی برنامه پایش از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، تحلیلگر اقتصادی برنامه پایش از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت انتقاد کرد./فارس