مردم شهرستان قدس همچون دیگر حوزه های انتخابیه در سرتاسر کشور در تمام زمان رای گیری در محل اخذ آرا در شهر قدس حضوری پرشور داشتند.

به گزارش قدس خبر ، شهروندان شهر قدس با حضور پرشور و نشاط خود در تمام ساعات زمان رای گیری حضور پرشور داشتند و با توجه به میزان آرایی که در دور اول داده بودند میزان قابل توجهی نیز در دور دوم انتخابات شرکت کردند تا منتخب خود را برای ۴ سال پیش رو راهی مجلس کنند.

DSC_0002 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0032 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0075 DSC_0085 DSC_0089 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0111DSC_0002 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0041 DSC_0037 DSC_0032 DSC_0028 DSC_0024 DSC_0045 DSC_0061 DSC_0046 DSC_0063 DSC_0075 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0085 DSC_0089 DSC_0058 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0107 DSC_0110 DSC_0111