معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش:

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت:رویکرد ما باید آینده پژوهانه باشد و در راستای تحقق این هدف طرح«پژوهش یافت»جهت کاربردی کردن پژوهش های مرتبط با آموزش و پرورش در این اداره کل پیگیری می شود.

دستیار ویژه اقتصادی روحانی تصریح کرد؛

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با تشریح ابعاد شدید فقر در ایران با اعلام اینکه یک درصد ثروتمندترین مردم ایران ۸۶ برابر فقیرترین مردم درآمد دارند، گفت: یارانه نقدی از سال ۸۹ باید ۱۸ هزار تومان تعیین می شد نه ۴۵ هزار تومان.

روز ملی حمل و نقل؛

حمل و نقل در زمره بخش‏های زیربنایی و نیروی محرکه توسعه هر کشور محسوب می شود که تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی دارد و پیشرفت آن سبب رشد حوزه های دیگر خواهد شد و قدرت دیپلماسی دولت ها را در عرصه بین المللی ارتقا می بخشد.